Maltapark.com - Sports Day ghat-Tfal, Waqt San Martin f'Hal Tarxien
Advertisement
Your Cart (0)
Home Search: searchAdd a Listing

Sports Day ghat-Tfal, Waqt San Martin f'Hal Tarxien

  • Sun 12/11/2017 at 11:00 
  • Local Council football pitch Tarxien
  • Tal-Lunzjata Kids Club
  • Tarxien
  • Adolescents, Children
  • 77702075 jew 79800180
  • € 5.00
  • Sport

Event Details


Tal-Lunzjata Kids Club ser torganizza attivita' ohra ghax-xahar ta' Novembru.

Se nkunu qeghdin norganizzaw Sports Day ghat-tfal waqt l-attivita' li se tigi mtellà gewwa l-Bandli ta' Hal Tarxien bl-isem ta' San Martin f'Hal Tarxien. Kullhadd huwa mistieden.

Il-loghob ser jibda mill-hdax ta' filghodu u jibqa ghaddejj.
Kull min ser jippartecipa maghna ser jiehu certifikat u ghall dawk li jigu l-ewwel ser jiehdu Trophy mieghu/maghha d-dar. Ser inkunu qed naghtu wkoll Borza ta' San Martin ghall-partecipanti kollha!

Il-fee sabiex tippartecipaw hi ta' €5.
Din l-attivita' ser titella fil-5 a-side pitch tal-bandli.

L-eta' sabiex tiparteccipaw hija dik ta min 4 snin ta 14-il sena.

Comments